Jean Katambayi Mukendi

On ne sait pas où on va, solo exhibition, trampoline, Antwerp, April 2016, exhibition view